NAGRADNA IGRA

mBills

Splošni pogoji in pravila nagradne igre

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Nagradna igra poteka v organizaciji podjetja SPIKE esports Agency d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana, matična številka 8362424000, davčna številka: SI 39564525 (v nadaljevanju: “organizator”).  

 

Nagradna igra traja od 05.05.2021 do vključno 30.06.2021. Namen nagradne igre je promocija storitev in produktov podjetja MBILLS d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, matična številka: 6853633000, davčna številka: 64856828. 

 

S temi splošnimi pogoji in pravili nagradne igre organizator opredeljuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri, potek nagradne igre, pravice in obveznosti organizatorja ter udeležencev. 

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje seznanjenost in strinjanje z vsemi določbami, navedenimi v teh  splošnih pogojih in pravilih nagradne igre.

 

V primeru, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, da ne soglaša s pravili sodelovanja, da krši zaveze ali ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, kot so opredeljene v teh pravilih sodelovanja, se ne more potegovati za nagrado oziroma si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre.

 

Organizator se je za izvedbo nagradne igre povezal z dvema ustvarjalcema video vsebin (v nadaljevanju: “ustvarjalec/ustvarjalca”), ki bosta v času trajanja nagradne igre preko svojih družbenih omrežij delila in objavljala nasvete ter vsebino povezano s storitvami in produkti podjetja MBILLS. 

 

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki si odprejo svojo mBills denarnico in v času “streamanja” ustvarjalcev oddajo svojo prijavo na nagradno igro, pri čemer se strinjajo s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre (v nadaljevanju: “sodelujoči”). 

 

Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le, če njihovi starši ali zakoniti zastopniki odprejo mBills denarnico in znotraj svoje denarnice ustvarijo mBills mini denarnico. Poleg tega morajo zakoniti zastopniki mladoletnika, ki želi sodelovati v nagradni igri, podati soglasje, da dovoljujejo udeležbo mladoletnika v nagradni igri.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali podjetju MBILLS, in njihovi ožji družinski člani.  Navedeni bodo iz natečaja izključeni s strani organizatorja.

 

Vsak posameznik je lahko nagrajen največ enkrat. Nagrajenci preteklih žrebov te nagradne igre niso upravičeni do sodelovanja v prihodnjih žrebih.

 

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času “streamanja” ustvarjalcev odda svojo prijavo v žrebanje preko posebnega kanala, ki ga bosta ustvarjalca ustvarila na svojem Discord strežniku. Pred vstopom v kanal se mora sodelujoči strinjati s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. 

 

Sodelujoči odda svojo prijavo na nagradno igro tako, da v kanal pošlje posnetek zaslona domače strani svoje mBills denarnice oz. mini mBills denarnice, če gre za mladoletnika. Osebe mlajše od 18 let morajo poleg tega na hello@spikesports.agency poslati tudi izjavo svojih zakonitih zakonitih zastopnikov, da soglašajo z udeležbo mladoletnika v nagradni igri. Obrazec za podajo soglasja najdete na https://www.spikesports.agency/pogoji-in-pravila-nagradne-igre

 

Primer  posnetka zaslona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD 

 

Nagrade podarja podjetje MBILLS. Skupni znesek, ki ga bo podjetje MBILLS podelilo nagrajencem je 1440,00 EUR. Vsak nagrajenec bo na svojo mBills denarnico prejel nakazan znesek v vrednosti 20,00 EUR, ki ga lahko poljubno zapravi. 

 

Vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR, zato nagrajenec ne plača akontacije za dohodnino v skladu z določilom 3. odstavka 108. člena Zakona o dohodnini. 

 

Tekom vsakega spodaj navedenega “streama” bo ustvarjalec s pomočjo spletne strani Wheelofnames (dostopne na https://wheelofnames.com/), izžrebal 12 naključnih nagrajencev. V primeru, da izžreban posameznik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, se tega posameznika izključi iz nagradne igre, število nagrajencev pa se ustrezno zmanjša.

 

Nadzor nad žrebanjem nagrajencev bo izvajala tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator. O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

 

Vse nagrajence bo ustvarjalec preko zasebnega sporočila na Discrodu kontaktiral in jih prosil za telefonsko številko, ime in priimek. Nagrajenec mora naštete podatke posredovati ustvarjalcu v roku 48 ur, sicer ni upravičen do prevzema nagrade. Vse zbrane podatke bo ustvarjalec preko organizatorja poslal podjetju MBILLS, da lahko preda nagrado.

 

Žrebanje se bo odvijalo:

  1. 05.05.2021, na kanalu mBills znotraj Budale Discord strežnika dostopnega na: https://discord.gg/Cy7M9stjhb

  2. 21.05.2021, na kanalu mBills znotraj Tršanovci Discord strežnika dostopnega na: https://discord.gg/vve7fwRbC5 

  3. 02.06.2021,  na kanalu mBills znotraj Budale Discord strežnika dostopnega na: https://discord.gg/Cy7M9stjhb 

  4. 09.06.2021, na kanalu mBills znotraj Tršanovci Discord strežnika dostopnega na https://discord.gg/vve7fwRbC5

  5. 23.06.2021,  na kanalu mBills znotraj Budale Discord strežnika dostopnega na:  https://discord.gg/Cy7M9stjhb 

  6. 30.06.2021, na kanalu mBills znotraj Tršanovci Discord strežnik dostopnega na: https://discord.gg/vve7fwRbC5 

 

Organizator si pridržuje pravico, da spreminja  ustvarjalca oz. povezavo, preko katere bo potekal žreb.

 

Nagrajenci bodo prejeli nakazilo v svojo mBills denarnico, poleg tega mu bo podjetje MBILLS poslalo SMS obvestilo o nakazanem znesku. 


 

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

 

Upravljavec osebnih podatkov:  SPIKE d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana. Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali pravic se sodelujoči lahko obrnejo na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov: hello@spikesports.agency

 

Namen obdelave osebnih podatkov: osebni podatki sodelujočih, zbrani v okviru te nagradne igre, bodo uporabljeni za sodelovanje v nagradni igri in za obveščanje nagrajenca.

 

Osebni podatki: za namen izvedbe te nagradne igre so zahtevani podatki ime, priimek in telefonska številka sodelujočega. 

 

Pravna podlaga: obdelava osebnih podatkov temelji na zakonitem interesu  organizatorja oz. upravljavca podatkov (organizacija dogodkov, nagradnih iger, natečajev, ipd.) ter na osnovi privolitve sodelujočih - s pošiljanjem posnetka mBills denarnice v Discord kanal, sodelujoči soglaša s splošnimi pogoji in pravili te nagradne igre.

 

Prejemniki osebnih podatkov: izvajalec kot upravljavec podatkov zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Osebne podatke sodelujočih izvajalec lahko posreduje organizatorju, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje nalog v okviru izvedbe te nagradne igre in sicer podjetju MBILLS d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana.  Organizator in podjetje MBILLS osebnih podatkov ne bosta prenašala ali obdelovala izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Organizator in podjetje MBILLS pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

 

Rok za shranjevanje osebnih podatkov sodelujočih: organizator oz. podjetje MBILLS osebne podatke nagrajenca zbirata in obdelujeta do zaključka nagradne igre.

 

Pravice sodelujočih: pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov, popravka, brisanja (razen če je zahteva v nasprotju z veljavno zakonodajo) in nasprotovanja obdelavi osebnih podatkov, vključno s prepovedjo pošiljanja obvestil. Sodelujoči lahko svoje pravice uveljavljajo tako, da o svoji odločitvi pisno ali ustno obvestite SPIKE esports Agency d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana oziroma na e-naslov hello@spikesports.agency. V primeru zlorabe se lahko obrnejo tudi na Informacijskega pooblaščenca RS. 

 

Dodatne informacije o varovanju osebnih podatkov sodelujočih so dostopne v  Politiki zasebnosti na  https://www.spikesports.agency/politika-zasebnosti-in-pi%C5%A1kotki  in https://www.mbills.si/uploads/obdelava-osebnih-podatkov.pdf


 

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Discord. Vsi podatki in informacije, ki jih izvajalec zahteva za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Discord. 

 

6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil nagradne igre, če je to neizogibno potrebno zaradi komercialne narave nagradne igre, tehničnih vzrokov ali iz drugih razlogov na strani organizatorja ali javnosti. Vse odločitve organizatorja so dokončne in udeleženci nimajo pravice pritožbe.

 

Organizator in podjetje MBILLS ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 

  • nedelovanje mobilne aplikacije mBills in posledice nedelovanja, ne glede na razloge, 

  • morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, 

  • vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 

  • vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

 

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na https://www.spikesports.agency/pogoji-in-pravila-nagradne-igre.

 

Ljubljana, 21.04.2021

viber_image_2021-04-21_19-39-04.png

SOGLASJE STARŠEV ZA MLADOLETNE UDELEŽENCE NAGRADNE IGRE